Aangenaam kennis te maken

Welkom bij IKC Van de Wende. We zijn trots op onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers die dagelijks met de kinderen werken. We stellen ons graag aan je voor.

Op de Ds. Johan van de Wendeschool willen we het leren voor ieder kind optimaliseren door niet alleen te differentiëren naar ‘aanleg’, ‘tempo’ en ‘niveau’, maar ook naar ‘competentie’ en ‘onafhankelijkheid’ Op onze school staat het onderwijs centraal, maar dat neemt niet weg dat de sfeer en het opvoedkundig karakter van de school van grote invloed is op de ontwikkeling van het kind.Om dit binnen het onderwijs vorm te geven maken wij gebruik van SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support = Schoolbrede Ondersteuning van Positief Gedrag). Het basisprincipe hiervan is dat het gedrag waaraan je aandacht besteed wordt versterkt.

Positief gedrag versterk je door er aandacht aan te besteden. Door hier de nadruk op te leggen en hiermee het positieve gedrag te versterken, ontstaat er een betere sfeer op school. Schoolafspraken zijn positief geformuleerd, zijn algemeen bekend en hangen op functionele plaatsen in de school. Naleving van deze afspraken wordt positief beloond.

Deze manier van met elkaar omgaan past ook bij onze christelijke identiteit. We willen bereiken dat elk kind in de steeds veranderende wereld leert leven vanuit verbondenheid met Christus, de Bijbelse normen leert te begrijpen en ernaar te leven. Het omzien naar ‘de ander’ zien wij als een vereiste tot werkelijk mens-zijn.We hopen zo dat onze school een fijne en vertrouwde plaats zal zijn voor u en uw kind.

Zo werkt het bij IRIS
"Ik krijg bij IRIS de ruimte om mijn aandacht écht op mijn groep te richten. Ik zorg dat ieder een leuke dag heeft."
- Frank voor ’t Hekke
Ouder/verzorger aan het woord
"De sfeer bij IRIS is gemoedelijk, de medewerkers zijn professioneel. We hadden er meteen een goed gevoel bij."
- Annelies Damming

De extra's van IKC Van de Wende

IRIS Leercentrum, Learn Lab, Plusklas, Overbrugging.

Zo helpen we wijze wereldburgers op weg


Spectrum daagt kinderen uit

Leren leven, leren denken, leren leren. Dat is in het kort waar het om draait bij de bovenschoolse plusklas van IRIS. leerlingen uit groep 5 tot en met 8 kunnen terecht bij Jeanet en Wilke.

Leren is een sociale aangelegenheid. Bij Spectrum ontmoeten kinderen ontwikkelings-gelijken, dit versterkt de samenwerking. “We komen tegemoet aan een specifieke onderwijsbehoefte die aandacht schenkt aan datgene wat deze leerlingen nog meer ‘anders’ maakt dan alleen hun opvallende intelligentie.

Begaafde kinderen denken en leren top-down. De top-down denker denkt vanuit het geheel naar de delen. Binnen Spectrum stemmen we daarop af,” zo legt Wilke uit.

Uitdaging

Ouders en leerkrachten vertellen gelukkig te zijn met de extra uitdaging die geboden wordt. Binnen een thema zetten kinderen hun eigen onderzoek op en kiezen ze een persoonlijk leerdoel. “Al onze activiteiten komen voort uit de doelen van het SLO, Stichting Leerplan Ontwikkeling. Gestructureerd werken is belangrijk voor de toekomst. Wij besteden veel tijd aan hoe je onderzoek doet en hoe je aan de juiste informatie komt. De kinderen zijn bewust bezig met hoge denkordevragen; analyseren, evalueren en creëren. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie,” aldus Jeanet.

Maatjes

In de klas ontstaan vriendschappen tussen kinderen van verschillende scholen. “Ik geniet ervan om te zien dat ze een maatje vinden,” zo vertelt Wilke enthousiast. “Het vinden van een maatje is stimulerend voor de sociale ontwikkeling. Het contact met ontwikkelings-gelijken zorgt voor verdieping in het persoonlijke leerproces.”

Coach

Jeanet legt uit wat de rol van de leerkrachten is binnen Spectrum. “We zijn coachend aanwezig. We bieden kinderen ruimte om buiten de reguliere kaders te denken. Door prikkelende vragen te stellen, moedigen we kinderen aan om uit hun comfort zone te stappen en tot het uiterste van hun kunnen te gaan. We houden de kinderen regelmatig een spiegel voor tijdens het werken in de plusklas, op die manier worden ze eigenaar van hun eigen leerproces en van het eindproduct.”

Learn Lab

“Het Learn lab van IRIS sluit perfect aan bij hoe een kind zich in de digitale wereld ontwikkelt,” zo legt Sander, coördinator Learn lab, gepassioneerd uit. “De wereld is anders dan tien jaar geleden, mede door de technologie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met nieuwe media zoals bijvoorbeeld robotica, 3D-printen en virtual reality.”

“We willen kinderen interesseren voor de huidige techniek, die anders is dan vroeger. De automonteur moet tegenwoordig de auto uitlezen met een laptop. De techniek verandert snel. Daar willen we in de klas aandacht aan besteden. We doen dit bijvoorbeeld in een circuitvorm zodat kinderen steeds in aanraking komen met verschillende materialen en besturingssystemen.”

Experimenteren

Sander vindt het belangrijk om bij het lesgeven ruimte aan de leerlingen te geven om te experimenteren. “Kinderen kunnen heel veel zelf. Het mooie is dat ze nog niet in vastgestelde kaders denken, daardoor gebeuren de mooiste dingen. Eerst verkennen ze de materialen, daarna komen er opdrachten bij. De robots zijn bijvoorbeeld te programmeren, het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe snel ze dat onder de knie hebben.”

Computational Thinking

De gebruikte materialen zijn kostbaar. “Leerlingen leren in de lessen zorgvuldig om te gaan met de kwetsbare materialen”. Een van de doelen van het werken met deze materialen is ‘Computational Thinking’, oftewel kinderen leren problemen oplossen volgens de stappen die een computer ook gebruikt. Het draait om logisch redeneren.” Sander laat de kinderen ook graag zelf uitzoeken waarom een robot niet werkt. “Ze komen er vaak heel snel achter wat er aan de hand is.”

Iedereen geniet

Sander gaat met het mobiele Learn lab langs alle IRIS-scholen. “Zo breng je huidige digitale techniek op een laagdrempelige manier de school binnen. Iedereen vindt het leuk. Of het nu om de virtual reality bril gaat, de robotica of de 3D-printer, ik zie altijd stralende gezichten. Opvallend is dat leerlingen die soms minder gemakkelijk te motiveren zijn in deze lessen enthousiast en met overgave aan de slag gaan. Het mooiste compliment is dat de kinderen vragen om meer van dit soort lessen.”

“Het mooiste compliment is dat de kinderen vragen om meer van dit soort lessen”
- Sander

De Overbrugging

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

  • Leren en oriënteren
    Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
  • Taal en leesonderwijs
    De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

Benieuwd naar alle IRIS
Christelijke Kindcentra?